Ha nascut la germanona!

Posted on 16/04/2012 per

0


El grup 14 de la taula periòdica el formen el C, Si, Ge, Sn, Pb i (des de fa poc) el Fl. Donat que la configuració electrònica de valència en aquests elements és la mateixa, un té la tendència a pensar que la química del C es repeteix sense gaire diferències en el Si, Ge… Doncs no, no és així. La química del Si o el Ge moltes vegades és molt diferent a la del C. Així, per exemple, el grup carbonil (C=O) present en les cetones R1R2C=O és un dels grups funcionals més habituals en química orgànica ja que forma part d’aldehids, èsters i amides. En canvi, no hi ha cap altre àtom del grup 14 de la taula periòdica que presenti aquest tipus d’enllaç X=O. Bé, de fet hauríem de dir que no hi havia, perquè a finals del 2011 els Profs. Matsuo i Tamao de l’Institut RIKEN de Ciència Avançada del Japó van aconseguir sintetitzar la primera germanona (Figura 1), un compost equivalent a una cetona a la que s’ha substituit l’àtom de C per un de Ge i que, per tant, presenta un grup Ge=O. Aquest resultat ha estat publicat recentment en un article al Nat. Chem.

Figura 1. L'estructura molecular de la germanona sintetitzada.

Els resultats dels càlculs que han fet els autors en un model simplificat del compost sintetitzat mostren que l’enllaç Ge=O està altament polaritzat com en el cas del carbonil (Figura 2). Malgrat que formalment és un doble enllaç, els càlculs donen un valor de l’ordre d’enllaç de 1.25. La reactivitat de la germanona és diferent a la de la cetona. Per exemple, en aigua la germanona forma un diol i en presència de diòxid de carboni dona lloc a un carbonat cíclic. Un compost més doncs en el ric arsenal a disposició dels químics.

Figura 1. Potencial electrostàtic d'a) Ph2C=O i b) Ph2Ge=O. De color blau les zones de potencial positiu i de color vermell les de potencial negatiu.