El doctorat, una assegurança de feina

Posted on 01/05/2012 per

2


Aprofitant que avui és 1 de maig, dia internacional dels treballadors, unes quantes dades sobre els doctors catalans i la seva empleabilitat:

1) Un 0.6 % de la població catalana ha obtingut un doctorat. A Holanda aquest percentatge és d’un 0.8%, als Estats Units d’un 1.3% i a Suissa d’un 3%.

2) A Catalunya el 6% dels graduats inicien una tesi doctoral. Els que més són els provinents dels estudis de Ciències Experimentals (un 23% dels graduats en Ciències Experimentals comença un doctorat) i els que menys els graduats en Ciències Socials (només un 2%).

3) El 56% dels doctors catalans són homes. El doctorat és el primer escaló de l’escala educacional on predominen els homes sobre les dones.

4) El 75% dels doctors catalans fan la seva tesi a la mateixa Universitat en la que es varen graduar.

5) A l’any 2008 els estudiants internacionals matriculats en estudis de doctorat a Catalunya representaven un 22%. D’aquests un 70% eren llatinoamericans.

6) La producció de doctors es troba concentrada en uns quants subàmbits. Així, dins de Ciències Experimentals destaquen les subàrees de Biologia i Natura, Química, i Física i Matemàtiques; dins de Ciències de la Salut, Medicina i Odontologia; i, finalment, dins d’Humanitats, Geografia i Història.

7) El curs 2009-10 es van llegir 1468 tesis a les Universitats públiques catalanes (UAB: 460, UB: 454, UPC: 252, URV: 126, UPF: 92, UdG: 43, UdL: 38)

8) El 97% de doctors treballen tres anys després d’haver obtingut el títol. El percentatge oscil·la entre el 99% de Ciències Socials i l’Àrea Tècnica i el 95% de Ciències Experimentals. Entre els doctors que treballen un 5% ho fan com autònoms.

9) L’atur afecta el 2,5% de doctors. Ciències Experimentals, que és també l’àrea amb una producció més gran de doctors (33%), presenta el percentatge més elevat (4,5%), mentre que l’atur no arriba a l’1% a l’Àrea Tècnica.

10) Disposar del títol de doctor només va ser un requisit per trobar feina per a poc més d’un terç dels doctors.

11) El 78% de doctors guanyen més de 24.000 € anuals, mentre que només el 4% en guanyen menys de 15.000.

12) El 70% de doctors catalans treballen a Barcelona, el 15% a altres províncies de Catalunya, el 7% a altres comunitats autònomes i el 8% restant es divideix a parts iguals entre Europa i la resta del món.

13) Pel que fa als sectors on treballen els doctors, un 15% ho fa a les empreses, un 38% a l’Administració pública, un 42% a l’Ensenyament Superior i la resta en altres sectors.

14) La incorporació de doctors a les Universitats públiques catalanes com a funcionaris o professors lectors i agregats ha baixat de forma continuada des del 2001 quan es van incorporar 218 doctors fins l’any 2010 que se’n van contractar 40. Amb la crisi econòmica, la previsió és que la contractació de doctors a la Universitat catalana continuï disminuint uns quants anys més.

15) L’objectiu de la Generalitat és passar del 15% de doctors empleats a l’empresa privada al 30% en els propers anys. Una de les primeres mesures que posarà en marxa en els propers mesos la Generalitat és la possibilitat de fer la tesi doctoral en una empresa. Aquest tipus de beques ja existeixen al Regne Unit, a Dinamarca i a Noruega. El pressupost que hi dedica Dinamarca és de 18 M€.

Podeu trobar més informació sobre la inserció laboral dels doctors catalans en aquest fitxer de l’AQU.

Finalment comentar un últim estudi curiós sobre doctors en química i física d’Estats Units publicat recentment a la revista Journal of Chemical Education. Segons els autors d’aquest estudi hi ha una bona correlació entre el temps que un ha dedicat a completar la seva tesi doctoral i el salari que finalment té quan treballa. Es troba que tenen un salari clarament superior els doctors que van acabar la seva tesi en un temps més curt. La mitjana per acabar la tesi es situa sobre els 5.3 anys. Els que varen acabar la tesi en menys de 3 o 4 anys tenen un sou clarament superior als que varen tardar 6 o més anys. Curiosament aquesta tendència és molt més clara en el cas dels homes. O sigui que ja ho sabeu, si feu una tesi no us entretingueu. Cada dia de més que passa va acompanyat d’una reducció del vostre futur sou!!

Posted in: Notícies